GDPR

 

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

 

1. Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů, kterým může být zákonný zástupce, občan, zaměstnanec, dále jen poskytovateli osobních údajů případně povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce: CPA DELFÍN, příspěvková organizace, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“, může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

http://www.delfinub.cz/index.php/aquapark/o-nas/gdpr

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

1. Název: CPA DELFÍN, příspěvková organizace

2. Kontaktní poštovní adresa: Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod

3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Slovácké nám.2377, 688 01 Uherský Brod

4. Telefonní čísla: Spojovatelka 572 619 541

5. Elektronická adresa podatelny: info@delfinub.cz

6. Identifikátor datové schránky: v7ckhdr

7. IČ: 71177108

8. DIČ: CZ71177108

 

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce zřizuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Mgr Jindřich Reňák, tel. 572 805 005, email: poverenec@ub.cz

 

4. Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

 

5. Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 1. Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.

 2. Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.

 3. Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

 4. Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.

 5. Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.

 6. Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.

 

6. Oprávněné zájmy správce

 

7. Práva poskytovatele osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.

 2. Právo na opravu osobních údajů. Máte právo vždy upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.

 3. Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.

 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.

 5. Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je správce pověřen nebo povinován.

 6. Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Údaje získané od poskytovatele osobních údajů při registraci permanentek výhradně odvolávejte v místě jejich sdělení na pokladně aquaparku.

 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě neoprávněného zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, https://www.uoou.cz

 

8. Registr zpracovávání osobních údajů

Veškeré činnosti – agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje, naleznete na:

 http://www.delfinub.cz/index.php/aquapark/o-nas/gdpr